Preparing for September

2024-2025 Supplies Lists

Supplies List - Kindergarten - 2024-25.pdf
2024-2025 Grade One Supplies List.pdf
Grade 2 School Supply List 2024-2025.pdf
2024-2025 Grade 3 English Supply List.pdf

Grade 3
(English)

2024-25 Grade 3 and 4 FI School Supplies.pdf

Grade 3 and 4
(French)

Grade 4 English School Supply List 2024-2025.pdf

Grade 4
(English)

2024-2025 Grade 5 English .pdf

Grade 5
(English)

2024-2025 Grade 5 EFI Supply List.pdf

Grade 5
(French)

2024 - 2025 Grade 6 EFI Supply List.pdf

Grade 6
(French)

2024-2025 Grade 6 English Supply List.pdf

Grade 6
(English)