Preparing for September

2023-2024 Supplies Lists

Supplies List - Kindergarten - 2023-2024.pdf
2023 - 2024 Grade One Supplies List.pdf
Grade 2 School Supply List 2023-2024.pdf
Supplies List - Grade 3 - 2023-2024.pdf
2023-2024 - Grade 3 (French Immersion).pdf
Grade 4 English School Supply List 2023-2024.pdf

Grade 4
(English)

2023 - Grade 4 (French Immersion) Supplies.pdf

Grade 4
(French)


2023-2024 Grade 5 (English) Supply List.pdf
Grade 5 French Immersion 2023-2024.pdf

Grade 5
(French)


2023-2024 Grade 6 English Supply List.pdf

Grade 6
(English)


2023 - 2024 Grade 6 EFI Supply.pdf